Ticket #189 (new)

Opened 10 years ago

Last modified 6 years ago

Na statistiki omrežja narediti graf skupnega prenosa podatkov v peering omrežja

Reported by: mitar Owned by: kostko
Priority: normal Milestone: Next milestone
Component: nodewatcher/modules Version:
Keywords: Cc:
Related nodes: Realization state:
Blocking: Effort: normal
Blocked by: 188 Security sensitive: no

Description

Na statistiki omrežja spremeniti trenuten graf VPN prometa v graf skupnega prenosa podatkov v peering omrežja (torej seštevek prometa na (recimo da po dogovoru, tako bi sporočala nodewatcher skripta) eth0 vmesnikih na border točkah).

S tem bi se trenuten graf lahko odstranil (saj bi njegovi podatki bili vidni že na grafih VPN točk).

Sam promet znotraj omrežja pa bi se prav tako računal že na drugih grafih. In to celostno.

Change History

comment:1 Changed 10 years ago by mitar

Oziroma boljše. Trenutni lep graf prometa v peering omrežja glede na promet znotraj omrežja na border točkah (trenutno je le en takšen graf) bi se premaknili na seznam grafov (na vrh) vsake od border točk.

Na statistiki pa bi se ob drugih grafih naredili grafi prometa v in iz peering omrežja (hm, skupno ali po posameznih omrežjih?). Kjer bi se seštel promet vseh border točk, ki so peering točke do določenega peering omrežja.

Te podatke iz border točk (torej promet do peering omrežij) pa bi sporočala nodewatcher skripta na teh točkah.

comment:2 Changed 10 years ago by mitar

Oziroma popravek. Trenutni lep graf je smiseln le na točkah, ki so tako peering točke kot VPN strežniki. Le tam je smiselno kazati graf prometa v peering omrežja glede na interni promet. Na drugih točkah, ki so le border točke, niso pa tudi VPN strežniki, pa je to lahko navaden graf, ki pač kaže promet v in iz peering omrežja.

comment:3 Changed 10 years ago by mitar

Za druge grafe odprl #195.

comment:4 Changed 10 years ago by mitar

  • Milestone set to 3.0b

comment:5 Changed 6 years ago by kostko

  • Priority changed from major to normal
  • Component changed from nodewatcher/core to nodewatcher/modules
  • Milestone changed from 3.0b to Next milestone
Note: See TracTickets for help on using tickets.