Ticket #178 (new)

Opened 10 years ago

Last modified 8 years ago

Dodati v ETX meritev VPN povezav tudi hitrost povezave

Reported by: mitar Owned by: kostko
Priority: major Milestone: Ideas for the future
Component: other Version:
Keywords: Cc:
Related nodes: Realization state:
Blocking: Effort: high
Blocked by: Security sensitive: no

Description

Dodati v ETX meritev/izračun VPN povezav tudi hitrost povezave oziroma prepustnost povezave. Na takšen način bi se prioritizirale povezave, ki imajo VPN povezavo preko višje prepustne povezave. Želja je, da v primeru, da bi recimo neka skupina točk imela več VPN povezav, da bi se tako uporabila VPN povezava, ki najmanj obremenjuje gostiteljske povezavo. Najboljše bi bilo, če bi se uporabljalo aktualno stanje gostiteljske povezave (torej vsake toliko se izmeri razpoložljiva prosta kapaciteta (z meritvijo do VPN strežnika) in se ETX računa tako, da obratno sorazmerno obtežuje glede na prosto kapaciteto (več je prostega, nižji ETX je)).

Change History

comment:1 Changed 10 years ago by mitar

Bilo bi koristno upoštevati tudi uporabnikovo omejitev. Mogoče bi lahko uporabnik tudi nastavil koliko si želi nuditi svojo povezavo, v povezavi z #220.

comment:2 Changed 9 years ago by mitar

  • Milestone changed from 3.0b to Next milestone

comment:3 Changed 9 years ago by mitar

  • Milestone changed from Next milestone to Ideas for the future

comment:4 Changed 8 years ago by mitar

  • Component changed from firmware to other
  • Effort set to high
Note: See TracTickets for help on using tickets.