Ticket #161 (new)

Opened 10 years ago

Last modified 3 years ago

Opozorilo točke, ko obstaja nujna novejša verzija imagea

Reported by: mitar Owned by: kostko
Priority: major Milestone: Next milestone
Component: nodewatcher/modules Version:
Keywords: Cc:
Related nodes: Realization state:
Blocking: Effort: normal
Blocked by: 159 Security sensitive: no

Description

Opozorilo točke, ko obstaja nujna (critical) novejša verzija imagea, glede na trenutno nameščeno verzijo na točki.

Povezano s #67 ampak bolj razdelano, glede na idejo tam.

Change History

comment:1 Changed 9 years ago by mitar

  • Milestone set to 3.0b

comment:2 Changed 5 years ago by kostko

  • Component changed from nodewatcher/core to nodewatcher/modules

comment:3 Changed 3 years ago by mitar

  • Milestone changed from 3.0b to Next milestone

Let's do this later.

Note: See TracTickets for help on using tickets.