Ticket #151 (new)

Opened 10 years ago

Last modified 8 years ago

Avtomatično generiranje thumbnailov

Reported by: mitar Owned by: mitar
Priority: minor Milestone:
Component: other Version:
Keywords: Cc:
Related nodes: Realization state:
Blocking: Effort: normal
Blocked by: 201 Security sensitive: no

Description

Možnost (opcija) avtomatičnega generiranja thumbnailov, ko se uploadajo slike. Torej da sistem pomanjša sliko in jo doda kot priponko.

Change History

comment:1 Changed 10 years ago by mitar

  • Blocked by set to 201

Verjetno bo potrebno malo spreminjati sam Trac oziroma vsaj s trenutno verzijo tega ne gre direktno. Nekaj ticketov na to temo: #2141 in #6014.

comment:2 Changed 8 years ago by mitar

  • Component changed from spletna stran to other
Note: See TracTickets for help on using tickets.