Ticket #146 (assigned)

Opened 10 years ago

Last modified 9 years ago

Omogočiti skrbnike glede na projekte

Reported by: mitar Owned by: kostko
Priority: major Milestone: 3.0b
Component: nodewatcher/core Version:
Keywords: Cc:
Related nodes: Realization state:
Blocking: Effort: normal
Blocked by: Security sensitive: no

Description

Omogočiti skrbnike glede na projekte, tako da lahko skrbnik znotraj dodeljenega IP poola recimo prosto določa IPje in spreminja druge (nenevarne) parametre projekta.

Change History

comment:1 Changed 10 years ago by lukacu

Zakaj je ta ticket moj? Je to samo design job?

comment:2 Changed 10 years ago by mitar

  • Status changed from new to assigned
  • Owner changed from lukacu to kostko
  • Milestone 2.0b deleted

Nimam ideje.

comment:3 Changed 10 years ago by mitar

(Mislim, nimam ideje zakaj je ticket tvoj. In je daleč od le design dela.)

comment:4 Changed 9 years ago by mitar

  • Milestone set to 3.0b
Note: See TracTickets for help on using tickets.