Ticket #142 (closed: fixed)

Opened 10 years ago

Last modified 10 years ago

Obveščanje le o dogodkih točk uporabnika

Reported by: mitar Owned by: kostko
Priority: major Milestone: 2.0b
Component: nodewatcher/core Version:
Keywords: Cc:
Related nodes: Realization state:
Blocking: Effort: normal
Blocked by: Security sensitive: no

Description

Obveščanje le o dogodkih točk uporabnika. Torej na kakršenkoli način omogočiti, da si uporabnik izbere obveščanje le o svojih točkah. Torej naj recimo na voljo vse točke, svoje točke in posamezne točke. Lahko pa tudi kar seznam vseh uporabnikov, torej za vsakega uporabnika njegove točke. S čimmanj kompliciranja.

Bolj poglobljena in podrobna predelava sistema obveščanja o dogodkih pa je opisana v #141.

Change History

comment:1 Changed 10 years ago by kostko

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Implementirano z revizijo [523].

Note: See TracTickets for help on using tickets.